Kii Cloud @Unity亚洲开发者大会 – 台北站(活动照片)

2014年04月17-18日,Kii Cloud再战台北站的Unity亚洲开发者大会。2014 Unite TW

2014 Unite TW Booth4     2014 Unite TW2

Kii Girl介绍给大家:使用Kii Cloud的iOS游戏。2014 Unite TW Kii Girl

使用Kii Cloud电子故事书。

2014 Unite TW Ebbok

来看看福利图~~

2014 Unite TW Kii Girl 2

错过的北京站的童鞋们,不要紧,台北站再遇!

2014 Unite TW booth1